Podmínky použití

Používáním těchto stránek podmínky použití popsané v těchto pravidlech jsou automaticky považovány za přijaté, takže si je prosím pozorně přečtěte. Uživatel bere na vědomí, že toto prohlášení se vztahuje i na jednotlivé obsahy všech televizních kanálů, které patří přímo nebo nepřímo do zájmů AMC Networks Central Europe s.r.o.

Informace zaznamenané našimi servery:

Naše servery při přihlášení na webové stránky budou automaticky zaregistrovat IP adresy našich uživatelů, typ operačního systému a softwaru prohlížeče, které používají a některé další informace. Tyto informace používáme pouze v shrnuté a zpracované (agregované) formě, na opravy případných chyb našich služeb, na zlepšení našich služeb a pro statistické účely. IP adresa a soubor logů v určitých případech mohou být kvalifikovány jako osobní údaje.

Spam, reklamní e-maily:

Údaje, které umožňují individuální přístup k uživatelům (například e-mailové adresy) používáme výhradně pro účely předem schválené uživatelem, tyto bez předchozího souhlasu uživatele (až na výjimky stanovené zákonem) za žádných okolností nepředáme třetím stranám.

AMC si vyhrazuje právo zasílat informační materiál pro své uživatele, kteří registrovali na internetových stránkách, kteří svou registrací berou na vědomí, že dali svůj souhlas k zaslání takových informací. Elektronické listy takové povahy budou zasílány tak dlouho, dokud uživatel výslovně nevznese proti nim námitky a nezakazuje zasílání dalších materiálů, které může zakázat uživatel v položce menu „nastavení profilu".

Údaje umožňující fyzický přístup k uživatelům:

Pro přístup k informacím na této ploše je nutná registrace návštěvníka na této stránce www.amcnipress.tv. V každém případě uvedeme, že které údaje požadujeme "povinně" poskytnout. V tomto případě termín povinně neodkazuje na povinnost sběru dat, ale na to, že bez vyplnění některých polí registrace selže.

Když na webových stránkách návštěvníka požádáme o poskytnutí osobních údajů, po přečtení a po výkladu potřebného informačního textu návštěvník se může svobodně rozhodnout, zda poskytne požadované informace. Nicméně, návštěvník by měl být vědom toho, že pokud neposkytne nutně požadované osobní údaje, nemůže registrovat na stránce amcnipress.tv a nemůže mít přístup k informacím na stránce.

Uživatel je povinen poskytnout pravdivé informace v rámci postupu registrace, jakož i aktualizovat jejich v případě jakýchkoliv změn v údajích. V případě, že uživatel poskytl nepravdivé nebo neúplné údaje, AMC může zrušit registraci bez jakéhokoliv povinnosti předchozího oznámení.

Uživatel svojí registrací potvrzuje, že poskytování údajů je dobrovolné, je založeno na konkrétních a příslušných informacích, dále udělí svůj souhlas, aby společnost AMC nebo třetí osoba stanovena společností spravovala jeho osobní údaje.

Uživatel prohlašuje, že má příslušné informace o účinných pravidlech ochrany osobních údajů, o svých právech a povinnostech z nich vyplývajících, o možnostech právní nápravy, o všech skutečnostech týkajících se správy dat, o osobách oprávněných pro správu dat, tyto informace pochopil a prohlašuje, že poskytování údajů je dobrovolné.

Účinné Pravidla ochrany údajů AMC

Uživatel svou registrací souhlasí s tím, aby společnost AMC na e-mailovou adresu zadanou uživatelem zaslala zpravodaje, e-maily na marketingové účely spojené s programy.

Údaje používáme pouze pro účely předem schválené uživatelem, nebo pro účely stanovené zákonem, tyto (až na výjimky stanovené zákonem) za žádných okolností nepředáme třetím stranám.

V případě ukončení účelu používání, nebo na vaši žádost osobní údaje provozovatel automaticky a neopravitelně zlikviduje.

Vyloučení odpovědnosti:

Vzhledem k tomu, že internet je otevřená síť, která není považována za bezpečnou, AMC vylučuje jakoukoliv odpovědnost za škody vzniklé v důsledku zničení nebo zpoždění nebo jiných chyb zpráv přenášených elektronicky.

Při prohlížení videozáznamů AMC nepřebírá žádnou odpovědnost za případné technické problémy vzniklé při prohlížení na straně uživatele.

Autorská práva:

Obsah webových stránek, v případě neexistence jiného označení, je duševním vlastnictvím AMC, které může být proto používáno pouze za určitých zákonem stanovených omezení.

Materiály na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné použití může být v rozporu s autorským právem, patentovým právem (právními předpisy o ochranných známkách) a jinými právními předpisy.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že obsahy stažené z webových stránek www.amcnipress.tv může používat pouze v dobré víře, spravedlivě, majíce na zřeteli oprávněné zájmy AMC a třetích stran, způsobem, který neuráží nebo nepoškozuje dobrou pověst AMC, v opačném případě zpřístupnění je považováno za neoprávněné použití. To platí zejména v případech, kdy přes stažený obsah nebo pomocí staženého obsahu třetí osobu nebo AMC zobrazuje v negativním světle, nebo když tyto obsahy jsou používány jako doprovodné materiály v takovém typu prostředí. Uživatel bere na vědomí, že pokud AMC zjistí takový případ, má právo uživatele - bez zvláštního předchozího oznámení - automaticky vymazat, dále je uživatel zodpovědný za jakékoliv majetkové újmy a nemajetkové škody způsobené při využívání staženého obsahu, nebo vzniklé v souvislosti s ním.

Uživatel je povinen na výzvu AMC neprodleně (nejpozději do 1 kalendářního dne) odstranit obsahy staženy ze stránky www.amcnipress.tv proti jejichž použití AMC z jakéhokoliv důvodu vznese námitky. Kromě uvedení námitky společnost AMC není povinná odůvodnit svůj požadavek na odstranění. Pokud z důvodu obsahů stahovaných uživatelem, v souvislosti s jejich využitím, vůči AMC třetí osoba nebo jakýkoli orgán nebo soud bude mít jakýkoli nárok, nebo podá návrh na soudní řízení, povinnost odškodnění nese výhradně uživatel. Uživatel je povinen nahradit jakoukoli škodu, finanční ztráty a náklady, které vznikly u AMC v důsledku jakéhokoliv protiprávního jednání uživatele, nebo v souvislosti s takovým jednáním, včetně následků jakéhokoli soudního procesu nebo jiného řízení a nákladů spojených s tím.

Uživatel je povinen uvést při libovolném využití obsahů, které stáhl, jejich přesný zdroj.

Různá ustanovení:

Společnost AMC má právo kdykoliv změnit obsah těchto podmínek použití ve vlastní působnosti, proto doporučujeme z času na čas znovu prostudovat webové stránky, abyste měli vždy aktuálně účinné informace.

Vyskytující chyby:

Informace uvedené na stránce jsou publikována pouze pro informační účely, za jejich přesnost a aktuálnost AMC Networks Central Europe s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost.

AMC může kdykoliv změnit tyto podmínky použití, o změnách poskytuje informace na webových stránkách www.amcnipress.tv.

Neznalost těchto Podmínek použití, jako ani neznalost obsahu Pravidel ochrany údajů nezbavuje uživatele povinnosti jejich dodržování.